Klauzula informacyjna Frutiger

 Klauzula informacyjna dot. wniosków i formularzy stosowanych w FRUTIGER Polska Sp. z o.o.

Pani/a dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu wysłania odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest FRUTIGER Polska Sp. z o.o z siedzibą w Oświęcimiu ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.
  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
  3. Pani/a dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu.
  5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do przygotowania oferty, przesłania jej oraz utrzymania korespondencji w momencie wyrażenia przez Panią/a zainteresowania ofertą. Po tym czasie Pani/a dane zostaną skasowane. 
  6. Informujemy o prawie do usunięcia Pani/a danych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Pani/a zgody albo realizacji obowiązku prawnego.
  7. Podanie danych osobowych przez Panią/na jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania ofertowego.
  8. Ma Pani/an prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.